164
1
11/14171
1398/08/25
توافقنامه شماره 14105 مورخ 1398/08/20تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و خانم نفیسه دلاوری به منظور تغییر کاربری ملک نامبرده واقع
نامه شماره 11/14171 مورخ 1398/08/21شهرداری با موضوع توافقنامه شماره 14105 مورخ 1398/08/20تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و خانم نفیسه دلاوری به منظور تغییر کاربری ملک نامبرده واقع در بلوار شهید اردهال روبروی شرکت گاز دلیجان از کاربری کارگاهی به کاربری مسکونی: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، به استناد بند 23 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 165 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 165 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 164 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 164 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 162 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
جلسه: 161 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴
جلسه: 160 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان