164
2
14/13542
1398/08/25
اصلاح تبصره 2 قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداری ها که در تعرفه شماره10 عوارض سال98 شهرداری دلیجان
نامه شماره 14/13542 مورخ 1398/08/11شهرداری با موضوع اصلاح تبصره 2 قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداری ها که در تعرفه شماره10 عوارض سال98 شهرداری دلیجان لحاظ گردیده است : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با عنایت به درخواست مورخ 1398/08/18سه نفر از اعضای شورا، رأی هیأت دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن اعمال تبصره ماده 101 قانون شهرداری ها در خصوص اراضی کمتر از 500 متر مربع و ابهامات زیاد موجود در تعرفه مذکور که موجبات نارضایتی و شکایات فراوان شهروندان را به همراه داشته است با لغو تعرفه مذکور و حذف آن از دفترچه عوارض سال 98 موافقت گردید.

آخرین مصوبات

جلسه: 165 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 165 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۸
جلسه: 164 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 164 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 163 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۲۵
جلسه: 162 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
جلسه: 161 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴
جلسه: 160 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان