32
1
15994
1396/08/30
درخصوص استرداد چک برگشتی آقای محمد بیکی
نامه شماره 15994 مورخ 96/07/30شهرداری درخصوص استرداد چک برگشتی آقای محمد بیکی به شماره 516979 مورخ 1392/07/06به مبلغ 36.794.800 ریال به دلیل اشتباه محاسباتی بهای قطعه زمین شهرک اصناف: در جلسه شورا قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 39 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه: 38 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 37 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 36 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳
جلسه: 35 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 34 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۷
جلسه: 33 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 33 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 32 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۳۰


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان