34
1
17825
1396/09/07
تمدید توافقنامه شماره 5294 مورخ 89/03/23تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای حسین محمدی به مدت یکسال
نامه شماره 17825 مورخ 1396/08/25شهرداری درخصوص تمدید توافقنامه شماره 5294 ورخ 1389/03/23تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای حسین محمدی به مدت یکسال: در جلسه شورا قرائت و پس از بحث و بررسی با توجه به بند سوم صورتجلسه شماره 345 مورخ 1395/01/18شورا و رأی جلسه هیأت تطبیق مورخ 1395/02/12و همچنین جلسه شماره 347 مورخ 89/04/03و رأی هیأت تطبیق مورخ 89/04/17، تمدید توافقنامه مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 62 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 62 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 62 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۸
جلسه: 61 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۴
جلسه: 61 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۱۴
جلسه: 60 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 60 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 60 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
جلسه: 59 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه: 59 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
جلسه: 59 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان