34
1
17825
1396/09/07
تمدید توافقنامه شماره 5294 مورخ 89/03/23تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای حسین محمدی به مدت یکسال
نامه شماره 17825 مورخ 1396/08/25شهرداری درخصوص تمدید توافقنامه شماره 5294 ورخ 1389/03/23تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و آقای حسین محمدی به مدت یکسال: در جلسه شورا قرائت و پس از بحث و بررسی با توجه به بند سوم صورتجلسه شماره 345 مورخ 1395/01/18شورا و رأی جلسه هیأت تطبیق مورخ 1395/02/12و همچنین جلسه شماره 347 مورخ 89/04/03و رأی هیأت تطبیق مورخ 89/04/17، تمدید توافقنامه مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 39 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
جلسه: 38 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 37 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۵
جلسه: 36 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳
جلسه: 35 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 35 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۵
جلسه: 34 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۷
جلسه: 33 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 33 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۵
جلسه: 32 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۶/۸/۳۰


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان