60
2
26618
1396/12/26
اصلاح توافقنامه شهرداری و آقای ناصر توکلی با موضوع تملک قسمتی از ملک واقع در خیابان شهید سید نظام جلالی
نامه شهرداری در خصوص اصلاح توافقنامه شماره 22852 مورخ 08/11/1396 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای ناصر توکلی با موضوع تملک قسمتی از ملک واقع در خیابان شهید سید نظام جلالی : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی و با توجه به طرح و بررسی توافقنامه مذکور در جلسه شماره 44 مورخ 10/11/1396 ، مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان