155
1
9482/11
1398/06/04
رهن یک واحد منزل مسکونی جهت اقامت مسئولین استانی و کشوری
نامه شماره 9482/11 مورخ 09/06/1398 شهرداری در خصوص رهن یک واحد منزل مسکونی جهت اقامت مسئولین استانی و کشوری در شهر دلیجان تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف ماده 4 خدمات اداری (20401) که در متمم بودجه سال 1398 شهرداری پایدار می گردد : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر

آخرین مصوبات

جلسه: 157 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۲
جلسه: 155 مصوبه: 8 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 155 مصوبه: 7 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 155 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 155 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 155 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 154 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۴
جلسه: 153 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۶
جلسه: 153 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۶
جلسه: 153 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۶
جلسه: 152 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۵/۲۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان