120
1
9714
1401/05/19
توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید مرتضی رضایی
نامه شماره 9714 مورخ 1401.05.19 شهرداری در خصوص موضوع بررسی مستندات توافقنامه شماره 7145 مورخ 1394.04.22 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای سید مرتضی رضایی وکیل رسمی وراث سید محمود رضایی مالکین مشاعی پلاک ثبتی 953/4197 واقع در بلوار 35 متری شورا،نظر به اینکه مالکین با توجه به مفاد توافقنامه مذکور نسبت به واگذاری املاک واقع در طرح تملک شهرداری و در اجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت اقدام قانونی را بعمل آورده اند و مقدار ملک مورد تملک از سند مالکیت مالکین کسر شده و مهلت اجرایی توافقنامه از مورخ 1395.04.22منقضی گردیده،شهرداری در نظر دارد برای آخرین بار به منظور انجام تعهدات باقی مانده به مالکین نسبت به تمدید مهلت اجرای توافقنامه از تاریخ1401.05.10 به مدت یکسال اقدام نمایند بدیهی است مالکین پلاک موظف بوده در تاریخ یاد شده نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام در غیر اینصورت شهرداری مسئولیتی را در مقابل تعهدات قبلی ندارد،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان