171
1
11/16744
1398/09/25
خرید ریسه مولتی کالر جهت آذین بندی معابر سطح شهر تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف طرح پیاده رو سازی (33020 )- پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1398 شهرداری
نامه شماره 16744/11مورخ 1398/09/23شهرداری در خصوص خرید ریسه مولتی کالر جهت آذین بندی معابر سطح شهر تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف طرح پیاده رو سازی (33020 )- پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1398 شهرداری: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و با عنایت به اینکه مبلغ تصویب شده در بودجه سال 1398 شهرداری جهت پروژه تجهیز مبلمان شهری کمتر از مبلغ مذکور می باشد مازاد مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1398 پایدار گردد ، به استناد بند 14-ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 172 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱
جلسه: 171 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 171 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۵
جلسه: 170 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 170 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۲۳
جلسه: 169 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 169 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۱۹
جلسه: 168 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹
جلسه: 168 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۹/۹


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان