مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۷/۸/۲۶
112
3
16885
۱۳۹۷/۸/۲۶
112
2
16886
۱۳۹۷/۸/۲۶
112
1
16407
۱۳۹۷/۸/۲۶
111
1
1
۱۳۹۷/۸/۲۶
110
1
1
۱۳۹۷/۸/۲۶
110
3
16409
۱۳۹۷/۸/۲۶
110
2
16408
۱۳۹۷/۸/۲۶
110
1
16268
۱۳۹۷/۸/۱۵
109
2
15347
۱۳۹۷/۸/۱۵
109
1
15857
۱۳۹۷/۸/۱۲
108
15567
4
۱۳۹۷/۸/۱۲
108
3
15737
۱۳۹۷/۸/۱۲
108
2
14972
۱۳۹۷/۸/۱۲
108
1
14945
۱۳۹۷/۸/۹
107
1
0
۱۳۹۷/۷/۲۴
104
2
14278
۱۳۹۷/۸/۷
106
1
13829
۱۳۹۷/۷/۲۴
105
2
14230
۱۳۹۷/۷/۲۴
105
1
14781
۱۳۹۷/۷/۲۴
104
1
14751
12345678910...


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان