مصوبات

تاریخ مصوبه
عنوان مصوبه
شماره جلسه
شماره مصوبه
شماره لایحه
۱۳۹۷/۱/۱۸
62
3
333
۱۳۹۷/۱/۱۸
62
2
332
۱۳۹۷/۱/۱۸
62
1
401
۱۳۹۷/۱/۱۴
61
2
211
۱۳۹۷/۱/۱۴
61
1
26698
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
60
3
123054/89
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
60
2
26618
۱۳۹۶/۱۲/۲۶
60
1
26133
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
59
5
25270
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
59
4
26115
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
59
3
25950
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
59
2
25949
۱۳۹۶/۱۲/۲۲
59
1
26176
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
58
3
25401
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
58
2
24981
۱۳۹۶/۱۲/۱۹
58
1
25697
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
56
2
24813
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
56
1
25270
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
54
2
24821
۱۳۹۶/۱۲/۱۲
54
1
24962
123456


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان