62
1
401
1397/01/18
کمک هزینه
نامه شهرداری در خصوص پرداخت کمک هزینه ازدواج و تولد فرزندان پرسنل و فوت والدین تحت تکفل ایشان به مبلغ 10.000.000 ریال به کارکنان رسمی ، پیمانی ، شرکتی و قراردادی از محل اعتبارات ردیف 5 خدمات شهری (520511) و ماده 16 خدمات اداری (510516) : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت گردید و پس از بحث و بررسی و با توجه به بند دوم صورتجلسه شماره 257 مورخ 29/06/1394 و هچنین مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان با قوانین و مقررات موخ 08/07/1394 ، پرداخت کمک هزینه ازدواج ، تولد فرزندان پرسنل و فوت والدین به پرسنل شهرداری مورد تصویب قرار گرفت

آخرین مصوبات

جلسه: 104 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۷
جلسه: 105 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 105 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 104 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۴
جلسه: 103 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۲
جلسه: 102 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱
جلسه: 102 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۲۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086)
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان