164
2
14/13542
1398/08/25
اصلاح تبصره 2 قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداری ها که در تعرفه شماره10 عوارض سال98 شهرداری دلیجان
نامه شماره 14/13542 مورخ 1398/08/11شهرداری با موضوع اصلاح تبصره 2 قانون اصلاح ماده101 قانون شهرداری ها که در تعرفه شماره10 عوارض سال98 شهرداری دلیجان لحاظ گردیده است : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با عنایت به درخواست مورخ 1398/08/18سه نفر از اعضای شورا، رأی هیأت دیوان مبنی بر غیر قانونی بودن اعمال تبصره ماده 101 قانون شهرداری ها در خصوص اراضی کمتر از 500 متر مربع و ابهامات زیاد موجود در تعرفه مذکور که موجبات نارضایتی و شکایات فراوان شهروندان را به همراه داشته است با لغو تعرفه مذکور و حذف آن از دفترچه عوارض سال 98 موافقت گردید.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان