شرح وظایف کمیسیون


شرح وظایف کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1-    شناسایی و بررسی نقاط ضعف و قوت فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ انتخابیه به منظور رفع کمبودها، نیازها و نارساییها و ارائۀ طرحها و پیشنهادهای اصلاحی.

2-    شناسایی موانع پیشرفت کارهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی و بررسی طرحها و پیشنهادهای مردمی در حوزۀ فرهنگی با استفاده از مشاوران پرتوان و کارآمد.

3-    سیاستگذاری امور فرهنگی - اجتماعی و تهیۀ منشور فرهنگی شهر.

4-    سیاستگذاری و تهیۀ طرحها و بررسی لایحه ها و اساسنامۀ سازمانهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و آموزشی شهرداری.

5-    تهیۀ برنامه های اجرایی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت امور فرهنگی اجتماعی.

6-    هماهنگی بین بخشی با سازمانها و نهادهای متولی فرهنگ در کلیۀ امور مذهبی، هنری، ورزشی و اجتماعی اعم از دولتی و غیر دولتی شهر.

7-    برنامه ریزی برای مشارکت مردمی در امور فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری.

8-    تشویق، ترغیب و حمایت متولیان مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی هنری.

9-    تشویق، ترغیب و حمایت تشکلها و انجمنهای تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری.

10- تصویب اساسنامه، آیین نامه های اجرایی، بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجۀ سازمان فرهنگی - اجتماعی شهرداری.

 11- بررسی بودجه، تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد سازمانها و اداره های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، آموزشی و مطبوعاتی.

 12- تصویب پیوست فرهنگی - اجتماعی پروژه های عمرانی شهرداری.

 13- بررسی و تصویب عوارض و مقررات بخش فرهنگی اجتماعی.

 14- تصویب و نظارت بر نرخ خدمات فرهنگی و اجتماعی شهرداری.

 15- نظارت بر حسن اجرای مصوبات فرهنگی و اجتماعی.

 16- تصویب اساسنامه، آیین نامه های اجرایی، بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجۀ مجتمعهای اردوگاهی شهرداری.

 17- تصویب و نظارت بر تبلیغات شهری.

 18- نظارت بر عملکرد فرهنگسراها، قرائت خانه ها و مجموعه های ورزشی شهرداری.

 19- نظارت بر آموزش عمومی کارکنان شهرداری.

 20- نظارت و پیگیری امور تفریحی و رفاهی کارکنان شهرداری.

 21- نظارت، پیگیری و حمایت از هیئتهای مذهبی، ورزشی و هنری مساجد و حسینیه ها.

 22- نظارت و پیگیری امور مربوط به تعاونیها، حزبها، نمایشگاههای فرهنگی - هنری، موزه ها، نشریات، محصولات فرهنگی مکتوب و غیر مکتوب.

 23- پیگیری و حمایت از مؤلفان، مترجمان و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی هنری.

 24- تصویب، پیگیری و نظارت بر نامگذاری مکانها، میدانها، معابر، پلها، تونلها و تأسیسات شهری.
25- پیگیری مصوبات شورا در حوزه های فرهنگی
ورزشی، اجتماعی و آموزشی، مشاوره ای و مطبوعاتی.

 26- نظارت بر عملکرد فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، آموزشی و مطبوعاتی کلیۀ واحدهای ذیربط شهرداری مانند سازمان فرهنگی، فرهنگسراها، امور تفریحی و رفاهی، امور کتابخانه ها، میدانهای ورزشی، تعاونیها، خیریه ها، تشکلها و احزاب، اشاعۀ فرهنگ مشارکت، حقوق شهروندی و مراکز مشاوره، نمایشگاهها، بعد فرهنگی سازمان آرامستانها، مدیریت زیباسازی و تأسیسات شهری، آموزش عمومی، نشریات و جزوه های آموزشی و روابط عمومی شهرداری و سازمانهای وابسته.


کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی
آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان