وظایف شواری شهر

وظایف شورای اسلامی شهر
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:
1-  انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصرۀ 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصرۀ 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصرۀ 3- نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.                                            
تبصرۀ 4- دورۀ خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد:
- استعفای کتبی با تصویب شورا
- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
- تعلیق طبق مقررات قانونی
- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
 2-   بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزۀ انتخابیه و تهیۀ طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌ها برای برنامه‌ریزی و ارائۀ آن به مسئولان ذیربط.
3-   نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
4-   همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
5-   برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
6-   تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
7-   اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
8-   نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینۀ آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
9-   تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
10-  تأیید صورت جامع درآمد و هزینۀ شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
11-  همکاری با شهرداری برای تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیۀ آن توسط شهرداری با تأیید وزارتهای کشور و مسکن و شهرسازی.
12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجۀ سالانۀ شهرداری و مؤسسه ها و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجۀ شورای شهر.
تبصره – کلیۀ درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تأیید شورای شهر در بانکها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
15-  تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
18-  نظارت بر امور بهداشت حوزۀ شهر.
19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها و دیگر مکانهای عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسه ها بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
20-  تصویب مقررات لازم برای زمینهای غیرمحصور شهری از نظر بهداشت، آسایش عمومی، عمران و زیبایی شهر.
21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیۀ وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعۀ شهر.
22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعۀ معابر، خیابانها، میدانها، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر طبق مقررات موضوعه.
24-  تصویب نامگذاری معابر، میدانها، خیابانها و کوچه ها در حوزۀ شهری و همچنین تغییر نام آنها.
25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری برای نوشتن هر نوع مطلب یا نصب هر نوع نوشته، آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
27-  تصویب نرخ کرایۀ وسایل نقلیۀ درون شهری.
28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و ادارۀ میدانهای عمومی توسط شهرداری، برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
29-  وضع مقررات لازم در مورد همکاری شهرداری با اداره ها و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصرۀ 1- در کلیۀ قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب، جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصرۀ 2- وزارتخانه‌ها و مؤسسه های دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند در طول مدت یک سال مذکور در تبصرۀ فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود، هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است برای اصلاح این گونه موارد، لایحۀ اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. 
30-  نظارت بر حسن ادارۀ امور مالی شهرداری و کلیۀ سازمانها، مؤسسه ها، شرکتهای وابسته و تابعۀ شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینۀ آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
تبصره - کلیۀ پرداختهای شهرداری در حدود بودجۀ مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورا ی شهر باشند برسد.
31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینۀ خود را برای اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را برای بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کلیۀ سازمانها و مؤسسه های دولتی و عمومی غیر دولتی که در زمینۀ ارائۀ خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامۀ سالانۀ خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجۀ سالانۀ خود تنظیم شده، به شورا ارائه نمایند.
33- همکار ی با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
34- بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی، تفصیلی و حریم و محدودۀ قانونی شهرها پس از ارائۀ آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی برای تصویب نهایی.آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان