171
1
11/16744
1398/09/25
خرید ریسه مولتی کالر جهت آذین بندی معابر سطح شهر تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف طرح پیاده رو سازی (33020 )- پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1398 شهرداری
نامه شماره 16744/11مورخ 1398/09/23شهرداری در خصوص خرید ریسه مولتی کالر جهت آذین بندی معابر سطح شهر تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال از محل اعتبارات ردیف طرح پیاده رو سازی (33020 )- پروژه تجهیز مبلمان شهری بودجه سال 1398 شهرداری: در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و با عنایت به اینکه مبلغ تصویب شده در بودجه سال 1398 شهرداری جهت پروژه تجهیز مبلمان شهری کمتر از مبلغ مذکور می باشد مازاد مبلغ مذکور در متمم بودجه سال 1398 پایدار گردد ، به استناد بند 14-ماده 80 وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان