181
19651/13
05/ 11 /1398
1398/10/28
خصوص گواهی حصر وراثت شماره 9809988914900376 مورخ 29/10/1398 خانم بی بی رفیعی مربوط به توافقنامه شماره 13984 مورخ
متن مصوبه شورا: نامه شماره 19651/13 مورخ 29/10/1398 شهرداری در خصوص گواهی حصر وراثت شماره 9809988914900376 مورخ 29/10/1398 خانم بی بی رفیعی مربوط به توافقنامه شماره 13984 مورخ 18/08/1398 تنظیمی فی مابین شهرداری دلیجان و وراث مرحوم سعداله قاسمی : در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی ، با عنایت به بند چهارم صورتجلسه شماره 163 مورخ 25/08/1398 و همچنین رأی شماره 134 چهاردهمین جلسه هیأت تطبیق مصوبات شهرستان ، مقرر شد جهت طرح و بررسی به هیأت محترم تطبیق ارسال گردد

آخرین مصوبات

جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۳۰
جلسه: 194 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۲۶
جلسه: 193 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۱۹
جلسه: 191 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۱/۷
جلسه: 191 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 191 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
جلسه: 188 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
جلسه: 189 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 189 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱
جلسه: 187 مصوبه: 19944/11 تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان