201
5
2060/11
1399/02/13
طرح حمایتی پویش همدلی شهرستان دلیجان
نامه شماره 2060/11 مورخ 13/02/1399 شهرداری در خصوص اجرای طرح حمایتی پویش همدلی شهرستان دلیجان با هدف تهیه بسته های معیشتی ویژه افراد آسیب دیده از شیوع کرونا و تعیین سهم این شهرداری جهت مساعدت در طرح مذکور به مبلغ 150.000.000 ریال در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و به استناد بند5 و 8 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر و پرداخت جهت مساعدت با پویش همدلی شهرستان از محل اعتبارات ماموریت اجتماعی و فرهنگی – طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و متدکیان- خدمت جبران صدمات و خسارات سوانح طبیعی و عملیات عمرانی شهرداری بودجه سال 1399 شهرداری، تصویب شد.

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان