204
1
41042/99/8929
1399/02/30
دفترچه بهای خدمات مورد عمل برای سال 1399
امه شماره 41042/99/8929 مورخ 25/02/1399 فرمانداری در خصوص رأی شماره 28 هیأت تطبیق مصوبات شهرستان در ارتباط با صورتجلسه شماره 197 مورخ 06/02/1399 با موضوع دفترچه بهای خدمات مورد عمل برای سال 1399 در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و با عنایت به این به استناد بند 16 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر از وظایف شورای اسلامی شهر بوده و با توجه به اینکه فرماندار محترم در رأی هیأت محترم تطبیق به هیچگونه مستند قانونی اشاره ننموده است ، این شورا بر مصوبه خود اصرار داشته و مصوب گردید موضوع مجدداً در هیأت تطبیق مطرح و در صورت رد به هیأت حل اختلاف استان ارسال گردد .

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان