205
1
4599/11
1399/03/13
واحد تجاری شماره 2 طبقه همکف مجتمع شهروند
نامه شماره 4599/11 مورخ 12/03/1399 شهرداری در خصوص تعمیر و بازسازی واحد تجاری شماره 2 طبقه همکف مجتمع شهروند یک و درخواست آقای محسن توکلی مبنی بر پرداخت هزینه های انجام شده به ایشان تا سقف مبلغ 25.000.000 ریال در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پرداخت از محل اعتبارات مأموریت . برنامه. خدمت –بند 3. 5 تحول اداری و مدیریت عملکرد- خدمت نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت بودجه سال 1399 شهرداری تصویب شد .

آخرین مصوبات

جلسه: 207 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۳/۱۳
جلسه: 205 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 204 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۳۰
جلسه: 203 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۲۱
جلسه: 202 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 5 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳
جلسه: 201 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۸
جلسه: 200 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶
جلسه: 199 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۶


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان