1
1
000
1400/05/14
انتخابات هیأت رئیسه
آقای غلامعلی زمانی زاده با کسب مطلق آرای مأخوذه به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای احمد محمدی با کسب مطلق آرای مأخوذه به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای حمید رضا یوسفی با کسب مطلق آرای مأخوذه به عنوان خرانه دار شورای اسلامی شهر دلیجان
آقای مجید مراد خانی با کسب مطلق آرای مأخوذه به عنوان منشی اولشورای اسلامی شهر دلیجان
آقای علی صفری با کسب مطلق آرای مأخوذه به عنوان منشی دوم شورای اسلامی شهر دلیجان

آخرین مصوبات

جلسه: 20 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 19 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 19 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 17 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 16 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان