1
2
000
1400/05/14
تعیین سرپرست شهرداری
پس از بحث و تبادل نظر با توجه به بررسی بعمل آمده توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بر اساس یند یک ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 ، برادر حبیب نجفی سرپرست فعلی شهرداری دلیجان ، به استناد تبصره ماده 83 قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی به عنوان مسئول اداره شهرداری دلیجان تعیین میگردد.

آخرین مصوبات

جلسه: 20 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 19 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 19 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 17 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 16 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان