18
2
000
1400/06/22
حسابرسی آیین محاسب و همکاران در خصوص گزارش حسابرسی سال 1399 شهرداری دلیجان
گزارش شماره 530/99 مورخ 13/06/1400 شرکت حسابرسی آیین محاسب و همکاران در خصوص گزارش حسابرسی سال 1399 شهرداری دلیجان به انضمام تفریغ بودجه سال مالی منتهی به اسفند سال 1399در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و به استناد بند 30ماده 80 وظايفشوراياسلاميشهر تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری دلیجان مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 115 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 114 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 113 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲
جلسه: 112 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 112 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 111 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 110 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 108 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۳
جلسه: 107 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 105 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان