18
2
000
1400/06/22
حسابرسی آیین محاسب و همکاران در خصوص گزارش حسابرسی سال 1399 شهرداری دلیجان
گزارش شماره 530/99 مورخ 13/06/1400 شرکت حسابرسی آیین محاسب و همکاران در خصوص گزارش حسابرسی سال 1399 شهرداری دلیجان به انضمام تفریغ بودجه سال مالی منتهی به اسفند سال 1399در جلسه شورای اسلامی شهر دلیجان قرائت و پس از بحث و بررسی و به استناد بند 30ماده 80 وظايفشوراياسلاميشهر تفریغ بودجه سال 1399 شهرداری دلیجان مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 20 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 20 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۱
جلسه: 19 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 19 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۲
جلسه: 18 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 17 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۲۰
جلسه: 16 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۰/۶/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان