112
1
99/1126
1401/04/21
گزارش موسسه حسابرسی آیین محاسب و همکارن
نامه شماره 99/1126 مورخ 1401.04.21 موسسه حسابرسی آیین محاسب و همکاران درخصوص گزارش و صورت های مالی شهرداری دلیجان شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1400 و صورتهای تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد (تفریغ بودجه) برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 الی 25 توسط این موسسه حسابرسی شده است،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 12 و بند 30 تبصره 2 - (الحاقی 27/8/1386) ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 115 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 114 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۵
جلسه: 113 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۵/۲
جلسه: 112 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 112 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۱
جلسه: 111 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 110 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۲۰
جلسه: 108 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۳
جلسه: 107 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 106 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۲
جلسه: 105 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۴/۱۱


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان