112
1
99/1126
1401/04/21
گزارش موسسه حسابرسی آیین محاسب و همکارن
نامه شماره 99/1126 مورخ 1401.04.21 موسسه حسابرسی آیین محاسب و همکاران درخصوص گزارش و صورت های مالی شهرداری دلیجان شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1400 و صورتهای تغییرات در وضعیت مالی و مقایسه بودجه و عملکرد (تفریغ بودجه) برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 الی 25 توسط این موسسه حسابرسی شده است،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت و پس از بحث و بررسی به استناد بند 12 و بند 30 تبصره 2 - (الحاقی 27/8/1386) ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 199 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۱
جلسه: 198 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
جلسه: 198 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۳۰
جلسه: 197 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۸
جلسه: 197 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۸
جلسه: 196 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 196 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۴
جلسه: 195 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳
جلسه: 195 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان