127
1
10664
1401/06/03
توافقنامه تنظیمی فی ما بین شهرداری و آقای محمد حسنی
نامه شماره 10664 مورخ 1401.06.01 شهرداری با عنایت به مفاد توافقنامه شماره 5229 مورخ 1401.03.21 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای محمد حسنی وکیل رسمی محمد حسین دلاوری مالک ششدانگ یک قطعه زمین محصور مورد پلاک ثبتی 806/4200 واقع در بلوار شهید اردهال ،موضوع درخواست مالک جهت تفکیک ملک مذکور به چهار قطعه به استحضار میرساند وکیل مالکین طی فیش شماره 9271 مورخ 1401،05،30 مبادرت به واریز مبلغ 11،735،650،000 ریال بابت قسمتی از مبلغ حق تفکیک پلاک مرقوم به حساب شهرداری اقدام نموده است ،فلذا با توجه به اینکه مهلت اجرایی توافقنامه در مورخ 1401،05،31 منقضی میگردد و بعلت انجام کامل مفاصا حساب ، این شهرداری در نظر دارد برای آخرین بار و حداکثر مهلت اجرای توافقنامه را تا مورخ 1401،07،15 تمدید نماید،بدیهی است تا انجام مفاصا حساب کامل،این شهرداری از صدور موافقت مجوز انجام تفکیک خوداری خواهد نمود،در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 151 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۷
جلسه: 150 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 150 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۳
جلسه: 149 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 149 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۹/۱
جلسه: 148 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۳۰
جلسه: 147 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۹
جلسه: 146 مصوبه: 4 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴
جلسه: 146 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲۴


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان