227
2
14332
1402/06/19
توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای شعبان رفیعی
نامه شماره 1402،11،14332 مورخ 1402.06،13 شهرداری دلیجان به پیوست توافقنامه شماره 23312 مورخ 1400،12،09 تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای شعبان رفیعی مالک ششدانگ یکباب مغازه واقع در خیابان امام خمینی(ره) روبروی بانک ملت مورد پلاکات ثبتی 605 و 607 و608 فرعی از 4188 اصلی که قسمتی از مساحت پلاکات مذکور در طرح تعریض قرار گرفته و مالک مبادرت به تخریب و اتقال سند مالکیت پلاک 605/4188 به نام شهرداری و اصلاح حدود و ابعاد سند مورد پلاک ثیتی 608/4188 از طریق اجرای ماده 45 آیین نامه قانون ثبت اقدام نموده و به منظور اجرای سایر تعهدات طرفین،مهلت اجرای آن تا مورخ 30/08/1402 تمدید گردد، درجلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

آخرین مصوبات

جلسه: 242 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 241 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۵
جلسه: 240 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 240 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۴
جلسه: 239 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 239 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۲
جلسه: 238 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۲۱
جلسه: 237 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۱۷
جلسه: 236 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸
جلسه: 236 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۸/۸


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان