237
1
20184
1402/08/17
درخواست انجمن خوشنويسان شهرستان دلیجان
نامه شماره 1402،32،20184 مورخ 1402.08.14 شهرداري درخصوص درخواست انجمن خوشنويسان شهرستان دلیجان، جهت تامين بخشي از هزينه هاي نمايشگاه خوشنويسي، لذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت تا سقف مبلغ 50،000،000 ريال به انجمن مذکور و با صدور مجوز لازم جهت تامين مبلغ فوق از اعتبارات رديف 150208 کمک به بخش عمومي بودجه 1402 اقدام نمايند و مبلغ مذکور در متمم بودجه 1402 پايدار خواهد شد، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصويب واقع گرديد.

آخرین مصوبات

جلسه: 267 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 266 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 265 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 264 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 262 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان