238
1
20310
1402/08/21
پرداخت هزينه غذا به کليه پرسنل اعم از رسمي، پيماني و شرکتي
نامه شماره 1402،32،20310 مورخ 1402.08.15 اين شهرداري در نظر دارد طبق سنوات قبل نسبت به پرداخت هزينه غذا به کليه پرسنل اعم از رسمي، پيماني و شرکتي از قرار ماهيانه مبلغ 7،500،000 ريال و با صدور مجوز پرداخت از محل اعتبارات رديف هزينه غذا 160203 واگذاري خدمات شهري 120207 بودجه سال 1402 اقدام نمايند، در جلسه شورای اسلامی شهر قرائت گردید و پس از بحث و بررسی به استناد بند 14 ماده 80 وظایف شورای اسلامی شهر با رعایت قوانین و مقررات جاری و صرفه وصلاح شهرداری مورد تصويب واقع گرديد.

آخرین مصوبات

جلسه: 267 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 267 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جلسه: 266 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 265 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
جلسه: 264 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 263 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
جلسه: 262 مصوبه: 3 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 2 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
جلسه: 262 مصوبه: 1 تاریخ: ۱۴۰۲/۱۱/۲۳


آدرس: دلیجان، خیابان ایت ا... طالقانی، مجتمع شهروند2 ،طبقه چهارم، دفتر شورای اسلامی شهر دلیجان
تلفن: 44221400 - 44220888 (086) فکس: 44220999 (086) ایمیل: delijanshora@iran.ir
طراحی و پیاده سازی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان